Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Aukok.lt taisyklės

Atgal

TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus aukojimo projektams, skelbiamiems aukojimo portale https://www.aukok.lt/ (toliau – Portalas), būdus, Portalo valdytojo - VšĮ Geros valios projektai (juridinio asmens kodas: 301678868, registruotos buveinės adresas: Vaidilutės g. 57A, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: A.Goštauto g. 8-38, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) bei aukotojų teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.

2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus Portale skelbiamam Projektui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
2.3. Aukotojas – Portale skelbiamam Projektui pinigus savo vardu paaukojęs fizinis ar juridinis asmuo.
2.4. Aukotojų sąrašas – Portale skelbiamas aukotojų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamam projektui, sąrašas, kuriame nurodomi aukotojų, kurie sutiko, kad būtų įtraukti į šį sąrašą, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
2.5. Kategorija – grupė Portale skelbiamų Projektų, turinčių panašų socialinį tikslą ar naudos gavėją, kuriems, tapus Periodiniu aukotoju, galima aukoti pasirinktą laikotarpį. 
2.6. Organizacija – Portalo Projektų atrankos taisyklių  nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą Projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė organizacija), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus, tradicinė religinė bendrija ar biblioteka.
2.7. Periodinis aukotojas – fizinis asmuo, pasirinkęs kiekvieną mėnesį skirti pasirinktą paramos sumą Portale skelbiamai Projektų Kategorijai, kuri automatiškai nuskaičiuojama nuo Aukotojo mokėjimo kortelės (periodinis aukojimas ).
2.8. Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kuriam galima aukoti Portale numatytą laikotarpį.

3. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 17 punkte numatytą atvejį.

4. Pildydamas aukojimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos aukojimo būdus:
4.1. Aukoti savo vardu ir būti įtrauktam į Aukotojų sąrašą.
4.2. Aukoti anonimiškai.
4.3. Aukoti kito asmens vardu.

5. Tuo atveju, jei asmuo aukoja savo vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.

6. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja būti įtrauktas į Aukotojų sąrašą, aukojimo formoje turi varnele pažymėti „Sutinku būti matomas Projekto aukotojų sąraše“, o jei aukoja atlikdamas banko pavedimą, nurodyti šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje.

7. Tuo atveju, jei asmuo aukoja kito asmens vardu, aukojimo formoje nurodo asmens, kurio vardu aukoja, vardą ir pavardę arba pavadinimą.

8. Aukojimo formoje nurodyti Aukotojo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į viešai skelbiamą Aukotojų sąrašą, jeigu Aukotojas su tuo sutiko. Kai aukojama kito (fizinio) asmens vardu, taip pat, jeigu Aukotojas varnele nepažymėjo „Sutinku būti matomas Projekto aukotojų sąraše“, Aukotojas nebus įtraukiamas į Aukotojų sąrašą.

9. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus aukotojų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus, prieš skelbdama juos Aukotojų sąraše.

10. Pasirinkus tapti Periodiniu aukotoju, periodiniai aukojimai vykdomi ir mokėjimai atliekami per Portalo partnerį – Payhere.co, su kurio taisyklėmis galima susipažinti čia. Tapdamas Periodiniu aukotoju, asmuo gali aukoti tik savo vardu. Asmens vardas nėra matomas Aukotojų sąraše. Daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta Periodinis aukojimas bei paskirstomos Jūsų periodinio aukojimo lėšos, skaitykite Periodinio aukojimo DUK skiltyje, o jeigu turėsite klausimų – susisiekite su Portalo administracija.

11. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštas ir Projekto, kuriam buvo paaukota, ataskaitos. El. paštu siunčiamų Projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitų galima atsisakyti paspaudus nuorodą, esančią atitinkamos ataskaitos pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.

12. Periodinio aukojimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiamos Kategorijos, kuri buvo pasirinkta, Projektų ataskaitų santraukos ir naujienos. El. paštu siunčiamų ataskaitų ir naujienų galima atisakyti paspaudus nuorodą, esančią atitinkamo el. laiško pabaigoje ir pažymėjus atsakymą „Taip“.

13. Jeigu norite gauti naujienas apie Projektus ar Portalą, Jūs tai galite pasirinkti, aukojimo formoje varnele pažymėdami pasirinkimą „Sutinku gauti aukojimo naujienas“. Jeigu ir nepažymėsite varnele savo sutikimo, Privatumo politikoje numatytais atvejais galėsime siųsti Jums naujienas. El. laiškų su naujienomis galite bet kada atsisakyti paspaudę nuorodą, esančią el. laiško pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.

14. Portalo administracija neatsako už negautus padėkos raštus ir Projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitas, jei aukojimo formoje nurodytas neteisingas Aukotojo el. pašto adresas.

15. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Aukotojo ar asmens, kurio vardu aukojama, asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.

16. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.

17. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinusi pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.

18. Tuo atveju, jei Aukojantis asmuo klaidingai pasirinko Projektą, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją dėl aukojamų lėšų paskirties pakeitimo.

19. Tuo atveju, jei Projektas dėl techninių aplinkybių (vienu metu atliekami keli skirtingi pavedimai) surinks daugiau pinigų nei nurodyta Projekto aprašyme, arba jei Organizacija atsisakys vykdyti Projektą, pinigų perviršis bus paskirtas vienam ar keliems aktyviems Portale skelbiamiems Projektams.

20. Tuo atveju, jei Aukojantis asmuo mokėjimo pavedime neaiškiai nurodo aukojimo paskirtį ir neįmanoma atskirti, kokiam Projektui skirta auka, Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra paskirti šį aukojimą bet kuriam aktyviam Portale esančiam Projektui.

21. Jei Periodinis aukotojas nori nutraukti periodinį aukojimą, tai gali padaryti:
21.1. Kas mėnesį el.paštu atsiųstame Payhere.co transakcijos kvite paspaudus mygtuką „Manage Payments“ ir atidarytame lange skiltyje „Subscriptions“ paspaudus mygtuką „Cancel subscription“, arba
21.2. Susisiekus su Portalo administracija el.paštu info@aukok.lt ir nurodžius savo vardą pavardę ir el.pašto adresą.

22. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą.

23. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Geros valios projektai
Juridinio asmens kodas: 301678868
Adresas: A.Goštauto g. 8-39, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 602 31001
El. paštas: info@aukok.lt

Atnaujinimo data: 2020-09-04.