Aukok projektui Tapk ambasadoriumi Pateik projektą
Paremk mus

Aukok.lt taisyklės

Atgal
 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus aukojimo Aukok.lt (toliau – Portalas) skelbiamiems projektams būdus, aukojančių asmenų bei aukotojų teises ir pareigas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo.
  2. Aukojantis asmuo – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus iš savo banko, „PayPal“ ar „Paysera“ sąskaitos Portale skelbiamam projektui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
  3. Aukok.lt – aukojimo internetu svetainė, kurioje skelbiami Portalo projektų atrankos taisyklių nustatyta tvarka atrinkti organizacijų vykdomi projektai.
  4. Aukotojas – Portale skelbiamam projektui pinigus savo vardu paaukojęs asmuo arba asmuo, kurio vardu paaukoti pinigai.
  5. Aukotojų sąrašas – Portale skelbiamas aukotojų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamam projektui, sąrašas, kuriame nurodomi aukotojų vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
  6. Organizacija – Portalo projektų atrankos taisyklių nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir (ar) paramos fondas), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus ar biblioteka.
  7. Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kuriam galima aukoti Portale numatytą laikotarpį.
 3. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 15 punkte numatytą atvejį.
 4. Pildydamas aukojimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos aukojimo būdus:
  1. Aukoti savo vardu.
  2. Aukoti anonimiškai.
  3. Aukoti kito asmens vardu.
 5. Tuo atveju, jei asmuo aukoja savo vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
 6. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja paaukoti anonimiškai, aukojimo formoje privalo varnele pažymėti „Noriu paaukoti anonimiškai“.
 7. Tuo atveju, jei asmuo aukoja kito asmens vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti tikslų asmens, kurio vardu aukoja, vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
 8. Aukojimo formoje nurodyti aukotojo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į aukotojų sąrašą, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo paaukojo anonimiškai.
 9. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus aukotojų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus prieš skelbdama juos aukotojų sąraše.
 10. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštas, projekto, kuriam buvo paaukota, ataskaitos ir naujienlaiškiai. El. paštu siunčiamų projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitų ir naujienlaiškių galima atsisakyti paspaudus nuorodą, esančią atitinkamos ataskaitos arba naujienlaiškio pabaigoje ir pažymėjus atsakymą „Taip“.
 11. Portalo administracija neatsako už negautus padėkos raštus ir projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitas, jei aukojimo formoje nurodytas neteisingas aukotojo el. pašto adresas.
 12. Portalo administracija turi teisę naudoti aukotojų kontaktinius duomenis Portalo rinkodaros tikslais, tačiau įsipareigoja neviešinti Portale bei neperduoti el. pašto adresų, telefono numerių ir kitų asmens duomenų trečiosioms šalims ir garantuoja šių duomenų saugumą.
 13. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų aukotojo asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu. Tuo atveju, jei aukojantis asmuo aukoja kito asmens vardu, jis taip pat prisiima atsakomybę dėl pastarojo asmens vardo ir pavardės paviešinimo aukotojų sąraše, išskyrus atvejus, kai pildydamas aukojimo formą aukojantis asmuo pasirinko anoniminio aukojimo alternatyvą.
 14. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.
 15. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinusi pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.
 16. Tuo atveju, jei aukojantis asmuo klaidingai pasirinko projektą, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją dėl aukojamų lėšų paskirties pakeitimo.
 17. Tuo atveju, jei projektas dėl techninių aplinkybių (vienu metu atliekami keli skirtingi pavedimai) surinks daugiau pinigų nei nurodyta projekto aprašyme, arba jei organizacija atsisakys vykdyti projektą, pinigų perviršis bus paskirtas vienam ar keliems aktyviems Portale skelbiamiems projektams.
 18. Tuo atveju, jei aukojantis asmuo mokėjimo pavedime neaiškiai nurodo aukojimo paskirtį ir neįmanoma atskirti, kokiam projektui skirta auka, Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra paskirti šį aukojimą bet kuriam aktyviam Portale esančiam projektui.
 19. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles.