Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Talentingi vaikai - mūsų ateitis

Atgal

Talentingi vaikai - mūsų ateitis

Nacionalinė Moksleivių Akademija (NMA) – unikali ne pelno siekianti organizacija, kuri jau 17 metų padeda mokslui ir muzikai gabiems mokiniams atskleisti savo potencialą ir visapusiškai jį realizuoti. Akademijoje stiprinamas Lietuvos intelektinis potencialas ir, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar finansinės padėties, talentingiems vaikams sudaromos sąlygos mokytis iš geriausių Lietuvos ir kitų šalių dėstytojų, semtis žinių iš įvairių sričių profesionalų, švietimo veikėjų, mokslininkų.

Su Jūsų parama mes galime:

1) Mažinti socialinę atskirtį gabių vaikų ugdymo srityje bei mažinti regioninius švietimo netolygumus:

Gabiems ir talentingiems vaikams, negyvenantiems didžiuosiuose miestuose taip pat turi būti prieinamos aukštos kokybės švietimo paslaugos, atitinkančios jų potencialą. NMA organizuojamų stovyklų savikaina dažnai tampa finansine kliūtimi gabius vaikus auginančioms šeimoms. Paramos dėka talentingi vaikai turės galimybę tobulėti nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos arba šeimos finansinės padėties.

2) Kurti unikalų edukacinį turinį, orientuotą į individualius gabių ir talentingų vaikų poreikius:

Du kartus metuose organizuojamų NMA sesijų metu mokiniai tobulėja protu, siela ir kūnu - jie ne tik gilina savo dalykines žinias, bet ir įveikia asmenybės ugdymo iššūkius bei dalyvauja vakaro renginiuose, kuriuos veda žymūs šalies veikėjai – žurnalistai, politikai, aktoriai, keliautojai, mokslininkai ir kt. Kompleksinis vaikų ugdymas sesijų metu sudaro prielaidas ir padeda formuotis kūrybingai, harmoningai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Plačiau apie sesija čia https://nmakademija.lt/sesijos.

Prisidėkite prie NMA misijos įgyvendinimo. Kartu padėkime Lietuvos talentams pakilti!

Surinkta parama mums leis:

1) Suteikti nuolaidas gabiems mokiniams iš socialiai jautrių šeimų dalyvavimui vasaros ir žiemos sesijoje:


  • 3 talentingiems mokiniams bus suteiktas 100% finansavimas dalyvavimui vasaros sesijoje 2022;
  • 5 talentingiems mokiniams bus suteiktas 85% finansavimas dalyvavimui vasaros sesijoje 2022;
  • 10 talentingų mokinių bus suteiktas 60% finansavimas dalyvavimui vasaros sesijoje 2022.

2) Padengti dalį vasaros ir žiemos sesijų išlaidų, tokiu būdu sumažinant mokestį visiems sesijų dalyviams.

Absolventų atsiliepimai:

„Niekur kitur nesu sutikęs tokio didelio procento žmonių, kurie būtų linkę duoti arba dalintis“ (NMA absolventas I.Kalpokas)

„Nors NMA baigiau jau prieš šešis metus, tačiau esu dėkinga Akademijai kiekvieną dieną! Jei ne Akademija, nedrąsi mergaitė iš kaimo net nebūtų pagalvojusi, kad pasaulis toks didelis, įdomus ir platus. <...> Mažose kaimo mokyklose nėra daug galimybių praktiškai išbandyti ir tobulėti įvairiose srityse, o būtent Akademijoje tokia galimybė atsirado. <...> NMA mane užaugino ir paklojo stiprų pamatą tolimesniam mano gyvenimui.“ (NMA absolventė N.Barauskaitė)

„NMA mokytojai – aukščiausio lygio specialistai, atskleidžiantys geriausias moksleivių savybes ir savo pavyzdžiu puoselėjantys tarpdisciplininį bendradarbiavimą. NMA man atvėrė duris į geriausius Danijos universitetus.“ (NMA absolventė M.Jundulaitė)


English version:


Talented Children - Our Future 

Nacionalinė Moksleivių Akademija (aka NMA; aka "Gifted and Talented Children's Academy") - a unique not-for-profit organisation that for the last 17 years has been helping pupils talented in academia and music to realise their potential and flourish. The Academy strengthens Lithuania's intellectual potential and, regardless of the location and financial situation, provides opportunities for talented youth to learn from the best Lithuanian and foreign professors, deepen their knowledge from professionals, educators and scientists of different fields. 

With your kind support we can:

1) Reduce the social gap in the area of education of talented children as well as reduce the educational gap across Lithuania's regions:

Gifted and talented youth who do not live in the big cities should have the same access to high quality education that matches their potential. Families raising talented youth often face a financial hurdle for their children to attend NMA camps. With your support talented youth will have an opportunity to further develop their knowladge regardless of their location or family's finances.

2) Create a unique educational content oriented towards the needs of talented youth:

NMA organises two camps during the year where youth have an opportunity in mind, spiritual and physical advancement - they not only deepen their technical knowledge but also participate in personal development challenged and evening activities hosted by famous activists in the country - journalists, politicians, actors, travellers, scientists, etc. Multifaceted approach to the youth development during the sessions shapes improvements towards more creative, balanced, responsible and open-minded personalities. You can read more about the sessions here: https://nmakademija.lt/sesijos.

Join us in the realisation of the NMA mission! Together we can help the Lithuanian talented youth to prosper!

Collected donations will enable us to:

1) Provide full or partial scholarships for summer and winter camps for talented children from financially disadvantaged families:

  • 3 talented youth will receive 100% financing for the summer session 2022;
  • 5 talented youth will receive 85% financing for the summer session 2022;
  • 10 talented youth will received 60% financing for the summer session 2022.

2) Partially cover both, summer and winter sessions, that way reducing the fee for all participants across the board.

Reflections of the programme alumni:

"I have never met such a big community that would be willing to give and share" (NMA alumni I. Kalpokas)

"Even though I graduated NMA six years ago, I am grateful to the Academy every day! If not for the Academy, this shy village girl would have not even thought that the world is so big and interesting. <...> In small village schools the opportunities for practical application and advancement in different subjects is limited and it is the Academy that provided such opportunity. <...> NMA raised me and provided me with a solid base for my future." (NMA alumni N. Barauskaitė)

"NMA teachers are the specialists of the highest degree; they inspire the best traits in pupils and lead by example encouraging multidisciplinary collaboration. NMA opened the doors for me to the best universities in Denmark." (NMA alumni M. Jundulaitė)